Noter Ücretleri 2023 Araç Noter Ücreti

Noter Ücretleri 2023 Araç Noter Ücreti
A+
A-

Noter ücretleri 2023 yılında ne kadar? Noterler Birliği ücret tarifesi 2023 ne kadar oldu? 2023 noter vekalet ücreti, 2023 noter ihtarname ücreti, 2023 noter ücretleri motosiklet, noter ücreti hesaplama, Noter ücreti hesaplama 2023, kiracıya ihtarname noter ücreti 2023, araç noter ücretleri 2023 gibi konular hakkında tüm bilgileri Noter ücretleri ve araç satış ücretlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Noter Ücretleri 2023

Noter ücretleri 2023 yılında kaç TL? Bütün noter ücretlerini sırası ile listeledik işte Noter ücretleri:

 1. Noter vasiyetname ücreti: 783,82 TL,
 2. Noter çeviri ücreti: 525 TL,
 3. Noter yazı ücreti: 23,76 TL,
 4. En düşük noter ücreti: 17,32 TL,
 5. Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar:  7,42 TL,
 6. Noter bildirim ücreti her yazı için: 7,42 TL,
 7. Noter emanet ücreti: 54,88 TL,
 8. Noter tescil ücreti her sayfa için: 23,76 TL,
 9. Noter karşılaştırma ücreti: 23,76 TL,
 10. Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 2,78 TL,
 11. Noter yol ücreti her gün için: 94,12  TL,
 12. Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL.

Noter Tescil Ücreti

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 7.42 TL tescil ücreti alınır. Noter Tescil Ücreti her sayfa için: 7.42 TL.

Noter Emanetlerin Saklanması Ücreti

Noterler, saklayacakları emanetler için: Emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun maktu olarak yıllık ücret alırlar. Noter emanet ücreti: 54,88 TL Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Dikkatinizi Çekebilir: Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?

Defter Onaylama Ücreti

Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (100 SAYFA) 7.42 TL, yüz sayfadan yukarı her 100 sayfadan da 2,78 TL onaylama ücreti alınır. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. 50 ve daha fazla olursa 2,78 TL ücret alınır.

Bildirim Yazı Ücreti

Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 7,42 TL bildirim yazı ücreti alınmaktadır.

2023 Yol Ödeneği

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için: 94,12 TL yol ödeneği alırlar.

Noter Aracılık Ücreti

Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 5,30 TL aracılık ücreti alır. Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret.

Noter Ücretleri Ne Kadar? 2023 Noter Araç Satış Ücretleri

Noter Ücretleri 2023

2023 Araç Noter Ücretleri

Araç satış ücretleri ve plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. 2023 Noter araç satış fiyatları:

 • Noter araç devir, 2. el araç satış ücreti: 932,65 TL
 • Araç plaka değişim ücreti: 547 TL
 • Sıfır araç tescil ücreti: 714,68 TL
 • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 110 TL
 • İkamet izin bedeli: 356 TL
 • Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 55 TL
 • Pasaport bedeli: 501 TL

2023 Noter Harçları

Noter harçları 2023 yılında ne kadar oldu? Noter harç beyannamesi verme süresi kaç gündür? İşte ceptehaber web sitemizde Noter harç ile ilgili tüm detaylar.

Noter harç beyannamesi verme süresi: Her ayın 1 ile 15’i ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre olarak hazırlanır ve her ayın 15’i ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilmelidir. Noter Harçları 2023:


2023 Yılı Noter Harçları

2023 Noter Harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
(7104 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile eklenen paragraf. Yürürlük: 6/4/2018) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (168,30 TL)’den az, (86.707,60 TL)’den çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (11,50 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 1,519
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

II. Maktu harçlar:

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 25,80
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 45,40
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 34,00
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 64,80
bb) Serbest meslek kazanç defteri 80,70
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 80,70
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 20,70
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 20,70
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

5.Suretler ve tercümeler:

a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 4,20
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 11,50

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

45,40

7.Tespit ve tutanak harçları:

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 45,40

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 861,80

9. Düzeltme harcı:

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 8,90

10. Mukavele feshi harcı:

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 8,90
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 168,30

Yukarıdaki tabloda anlaşıldığı üzere 2023 yılı noter ücretleri geçtiğimiz yıl ile aynı oranda devam etmektedir.


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.